Экспорттаушының жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты залалдарын сақтандыру | Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі

Экспорттаушының жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты залалдарын сақтандыру

Экспорттаушылардың жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге байланысты залалдарын сақтандыру - қазақстандық кәсіпорынға (экспорттаушыға) төлемді кейінге қалдыру шарттарында жұмыстарды орындауды/қызметтерді көрсетуді көздейтін экспорттық келісімшарттар бойынша импорттаушы орындаған жұмыстарды/қызметтерді қабылдаудан негізсіз және уәжделмеген жалтару/бас тартқан жағдайында шетелдік контрагенттің (импорттаушының) төлемеу қатерінен қорғауды алуға мүмкіндік беретін құрал.

Сақтандыру тәртібі
  • Экспорттаушы импорттаушымен жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге экспорттық келісімшарт жасасады.
  • Экспорттаушы KazakhExport - қа сақтандыруға өтініш береді.
  • KazakhExport өтінімді қарайды және экспорттаушымен сақтандыру шартын жасасады.
  • Экспорттаушы сақтандыру сыйлықақысын төлейді және экспорттық келісімшартқа сәйкес қызметтер көрсетеді/жұмыстарды орындайды.
  • Егер импорттаушы негізсіз және дәлелсіз себептермен орындалған жұмыстарды немесе көрсетілген қызметтерді қабылдаудан бас тартса, KazakhExport экспорттаушының шығынын өтейді.

Өтінімге арналған құжаттар