Акция және дивидендтер туралы ақпарат | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Акция және дивидендтер туралы ақпарат

Акционерлер құрамы

Қоғамның жалғыз акционері - Қоғамның орналастырылған -  дауыс беретін акциялар  жай жай акцияларының 100% иесі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ болып табылады.

92 000

2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген
(жарияланған) акциялардың саны

560

2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша жарияланған,
бірақ орналастырылмаған акциялардың саны

91 440

2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша
орналастырылған акциялардың саны

1 149 388 

2023 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша бір акцияның
номиналдық құны (құрылтайшылар төлеген жағдайда)

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 22 мамырдағы шешімімен «KazakhExport» ЭСК» АҚ таза пайдасының 70 пайызы 2022 жылдың қорытындысы бойынша Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге жіберілді.

1 590 501 873,60 

Дивидендтер сомасы 1 590 501 873, 60 (бір миллиард бес жүз тоқсан миллион бес жүз бір мың сегіз жүз жетпіс үш) теңге 60 тиын (2022 жылға) шықты.

Акциялармен берілетін құқықтар:

  • «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы» және «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдарға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығы;
  • Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер алу құқығы;
  • Қоғам таратылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкін алу құқығы.

Корпоративтік құжаттар