Акциялар мен дивидендтер туралы ақпарат

Акционерлер құрамы

Қоғамның жалғыз акционері - Қоғамның орналастырылған -  дауыс беретін акциялар  жай жай акцияларының 100% иесі «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ болып табылады.

92 000

2021 жылғы 06 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген
(жарияланған) акциялардың саны

560

2021 жылғы 06 қаңтардағы жағдай бойынша жарияланған,
бірақ орналастырылмаған акциялардың саны

91 440

2021 жылғы 06 қаңтардағы жағдай бойынша
орналастырылған акциялардың саны

1 149 387,58 

2020 жылғы 06 қаңтардағы жағдай бойынша бір акцияның
номиналдық құны (құрылтайшылар төлеген жағдайда)

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 21 сәуірдегі шешімімен 2020 жылдың қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ таза пайдасының 70% Жалғыз акционерге дивидендтер төлеуге бағытталды. 

2 704 732 678 

Дивидендтер сомасы 2 704 732 678 (екі миллиард жеті жүз төрт миллион жеті жүз отыз екі мың алты жүз жетпіс сегіз) теңгені құрады.

Акциялармен берілетін құқықтар:

  • «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы» және «Мемлекеттік мүлік туралы» заңдарға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына енгізілетін барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығы;
  • Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер алу құқығы;
  • Қоғам таратылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкін алу құқығы.

Корпоративтік құжаттар