Сыртқы аудит | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Сыртқы аудит

«KazakhExport» ЭСК» АҚ қаржылық есептілігінің сыртқы аудиторы

«KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2021 жылғы 29 желтоқсандағы шешіміне сәйкес, 2022-2023 жылдардағы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып «ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС» ЖШС айқындалды.

Сыртқы аудитор 2022 жылы көрсететін қызметтердің тізімі:

  • Шолу бойынша есепті ұсына отырып, 2022 жылғы 30 маусымда аяқталатын кезең ішіндегі «KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың аралық қысқартылған жеке қаржылық есептілігіне шолу;
  • Барлық елеулі аспектілерде ХҚЕС-ке сәйкес қаржылық есептілікті жасаудың дұрыстығы туралы тәуелсіз пікір білдіру мақсатында 2022 жылғы 31 желтоқсандағы мәліметтер бойынша және аяқталатын жылға арналған Тапсырыс берушінің жылдық жеке қаржылық есептілігінің аудиті;
  • «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының №234-III Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органының нормативтік актісінде бекітілген тізбеге, нысандарға сәйкес дайындалған 2022 жылғы 31 желтоқсандағы мәліметтер бойынша және аяқталатын жылға арналған Тапсырыс берушінің жылдық жеке қаржылық есептілігінің аудиті (осы тармақ Тапсырыс берушінің талабы бойынша беріледі);
  • «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасы отырысының хаттамасымен бекітілген форматта шоғырландыру мақсаттары үшін жасалған, 2022 жылғы 31 желтоқсандағы мәліметтер бойынша және аяқталатын жылға арналған жеке қаржылық есептіліктің аудиті;
  • Ілеспе қызметтерді көрсету.

Сыртқы аудитор қаржылық есептілік аудитін сатып алу туралы шарт шеңберінде бухгалтерлік және салық есебін жүргізу мәселелері бойынша консультациялар береді, қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша Директорлар кеңесіне, Аудит жөніндегі комитетке және «KazakhExport» ЭСК» АҚ басшылығына презентациялар ұсынады.