Мансап | «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы

Мансап

Жоғары білікті кадрлар – KazakhExport компаниясының басты стратегиялық ресурсы. 

Біз әрбір маманға өз әлеуетін іске асыра және тиімді дағдыларға ие бола отырып, компаниямызда табысты мансап құруға мүмкіндік береміз.

Біз құндылықтарымызды бөлісетін және Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуға үлес қосуға тырысатын, шикізаттық емес тауарлар мен қызметтерді отандық өндірушілерді қолдау үшін жұмыс істеуге дайын тұлғаларға мүдделіміз.   

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ миссиясы экономиканың басым секторларында шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар, қызметтер экспортының өсуіне қолдау көрсету және қазақстандық кәсіпорындарды қаржылық-сақтандыру және қаржылық емес қолдау тәжірибесін қалыптастыру болып табылады.

Егер сіз KazakhExport кәсіби командасының қатарында болғыңыз келсе, түйіндемеңізді hr@kazakhexport.kz электрондық почтаға жіберіңіз.

«KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) жоғары білімі;

2) кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесі, оның ішінде мүмкіндігінше корпоративтік құқыққа немесе корпоративтік қаржыға немесе корпоративтік басқаруға байланысты жұмыс тәжірибесі;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасын білуі;

4) келіссөздер жүргізе білу және корпоративтік қатынастарға қатысушылар арасындағы шиеленістерді реттей білуі;

5) ұйымдастырушылық және аналитикалық дағдылары болуы керек;

6) мемлекеттік және шет тілдерін білген жөн.

Негізгі міндеттері:

- корпоративтік басқару жүйесінің дамуын қамтамасыз ету;

- корпоративтік мінез-құлықтың үздік тәжірибесінің сақталуын бақылау;

- Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын ұйымдастыру;

- Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмысын қолдау;

- Қоғам органдарының тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

- Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғам туралы ақпараттың ашылуын (ұсынылуын) және Қоғам құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету.

Функциялары:

 • Директорлар кеңесіне Қоғамның корпоративтік басқару кодексін әзірлеуде, сақтауда және мерзімді қайта қарауда көмек көрсетеді;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасындағы соңғы өзгерістерден және корпоративтік басқарудың халықаралық танылған тиісті тәжірибесінен хабардар болуға тырысады және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиісті ақпаратты мерзімді ұсынып отырады (ақпарат пошта, факсимильдік, электрондық немесе өзге де байланысты пайдалану арқылы жіберілуі мүмкін);
 • Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасы, Жарғы және Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы басқа да ішкі құжаттарының талаптарына түсіндірме береді;
 • Директорлар кеңесін корпоративтік басқару саласында Қоғамда өткізілетін іс-шаралар туралы хабардар етеді;
 • Директорлар кеңесі үшін Қоғамдағы корпоративтік басқарудың жағдайы, Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы қағидалар мен рәсімдердің талаптарын орындауы туралы есепті дайындауға қатысады, Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесін жетілдіру бойынша ұсынымдар береді;
 • Корпоративтік шешімдер қабылдау кезінде Қоғам қызметінде анықталған бұзушылықтар туралы Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесін хабардар етеді және оларға жол берілген бұзушылықтарды жою жөніндегі шаралар туралы өз ұсыныстарын енгізеді;
 • Корпоративтік тәртіптің үздік тәжірибесінің қадағалануын қамтамасыз етуге қатысады, атап айтқанда Қоғам органдарының Қоғамның Жарғысында және басқа да ішкі құжаттарында көзделген талаптарды қадағалануын бақылайды, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тиісті құжаттарға қажетті түзетулер мен толықтырулар енгізуге бастамашы болады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің төрағасын Директорлар кеңесінің қызметіне байланысты анықталған Қазақстан Республикасының заңнамасы, Жарғы немесе ішкі құжаттарының барлық бұзушылықтары туралы уақтылы хабардар етуге міндетті;
 • Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарының жылдық кестесін жасайды және оларды Директорлар кеңесіне, комитеттерге бекіту үшін шығарады;
 • Отырыстар өткізу нысаны бойынша ұсыныспен Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарының күн тәртібі жобасын жасайды және оларды Директорлар кеңесінің төрағасына / Комитет төрағасына ұсынады;
 • Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың тиісінше дайындалуын, оның ішінде материалдарды дайындау рәсімдерінің қадағалануын, Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып, Қоғамның барлық мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен алдын ала талқылануын қамтамасыз етеді;
 • Директорлар кеңесінің мүшелеріне және оның комитеттеріне Директорлар кеңесінің, комитеттердің, қоса беріліп отырған Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібімен, оның ішінде барлық қажетті материалдармен Директорлар кеңесінің, комитеттердің отырысын өткізу туралы хабарландыруларды уақтылы жібереді, сондай-ақ отырысқа шақырылған тұлғаларды хабардар етеді;
 • Директорлар кеңесі, комитеттер отырысы хаттамасының жүргізілуін қамтамасыз етеді, онда отырысты өткізу уақыты мен орны, отырысқа қатысушылардың есімдері, күн тәртібі, кворум және қабылданған шешімдер, сондай-ақ өзге де қажетті ақпарат көрсетіледі, Директорлар кеңесі Төрағасының хаттамаға немесе шешімге уақтылы қол қоюын қамтамасыз етеді, Төраға мен комитет мүшелерінің хаттамаға уақтылы қол қоюын қамтамасыз етеді;
 • сырттай дауыс беру немесе аралас дауыс беру өткізілген жағдайда Директорлар кеңесінің, комитет мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жібереді (тапсырады), жазбаша пікір жібереді, толтырылған бюллетеньдерді, Директорлар кеңесі, комитет мүшелерінің жазбаша пікірлерін жинайды, Директорлар кеңесі, комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындыларын шығарады;
 • Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Директорлар кеңесінің отырысын өткізу рәсімінің тиісінше қадағалануын қамтамасыз етеді;
 • Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелеріне және лауазымды тұлғаларына жібереді, олардың орындалуына мониторингті жүргізеді және Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Қоғамның директорлар кеңесін орындау нәтижелері (барысы) туралы хабардар етеді;
 • Директорлар кеңесі, комитеттер отырыстарының хаттамаларынан үзінді-көшірмелерді өз қолымен және Қоғамның Корпоративтік хатшысының мөр бедерімен куәландырады;
 • Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыруға көмек көрсетеді;
 • Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмысына қолдау көрсетеді;
 • және т.б.
«KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың Бухгалтерлік есеп департаментінің директоры - бас бухгалтердің орынбасары

Кандидатқа қойылатын талаптар:

1) жоғары қаржылық немесе экономикалық білім;

2) Департамент қызметінің бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі 2 жылдан кем болмауы тиіс;

3) бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым берген сертификаттың болуы.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • ҚР Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына, Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарымен бекітілген Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, Қоғамның Есептік саясатына, уәкілетті мемлекеттік органдардың нормативтік-құқықтық актілеріне және Қоғамның белгіленген ішкі рәсімдеріне сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу;
 • Сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарын есепке алу;
 • Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есепке алуды жүргізу;
 • Қоғамның қызметі және оның мүліктік жағдайы туралы толық және шынайы ақпаратты қалыптастыру;
 • Мүдделі тұлғаларды қоғамның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық жағдайының өзгерістері туралы толық және шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету;
 • Қоғам мүлкінің бар болуына және қозғалысына, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының пайдаланылуына, ақша мен материалдық құндылықтардың сақталуына бақылауды қамтамасыз ету.

Функциялары:

 • қоғамның есеп жүйесінде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу;
 • Қоғам қызметкерлерінің жалақысы және басқа да төлемдердің есептелуін бақылау;
 • дебиторлық берешек бойынша провизияларды (резервтерді) есепке алуда көрсету;
 • пайыздар, дивидендтер бойынша қарыздар мен шығыстарды есепке алу, баланстан тыс шоттар бойынша операцияларды есепке алу;
 • өзгеруі кіріс құрамында көрсетілетін немесе басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін әділ құны бойынша бағаланатын сатып алынған борыштық бағалы қағаздарды есепке алу;
 • амортизацияланған құны бойынша бағаланатын, сатып алынған борыштық бағалы қағаздарды есепке алу;
 • кері РЕПО операциясының есебі;
 • сатып алынған бағалы қағаздардың құнсыздануы кезіндегі есепке алу;
 • сақтандыру/қайта сақтандыру сыйлықақысы бойынша кірістер мен шығыстарды есепке алу жүйесінде уақтылы тану;
 • сақтандыру/қайта сақтандыру төлемдері бойынша операцияларды есепке алу;
 • қолданыстағы сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарын есепке алу;
 • наразылықтарды реттеу бойынша шығыстарды есепке алу;
 • сақтандыру / қайта сақтандыру сыйлықақыларын уақтылы төлеу;
 • комиссиялық сыйақыларды есепке алу;
 • сақтандыру сыйлықақыларын уақтылы қайтару;
 • сақтанушылармен/қайта сақтанушылармен салыстыру актілерін қалыптастыру;
 • сақтандыру резервтерін есептеу үшін дерекқорды (реттеуші белгілеген журналдарды) ұсыну;
 • есеп жүйесінде сақтандыру резервтерін есептеу және есепке алу;
 • салықтық есепке алуды жүргізу;
 • қызметкерлер жалақысының есептелуін, одан ұстап қалуды және бюджетке жеке табыс салығын және жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын аударуды бақылау;
 • ҚР заңнамасына сәйкес Қоғам қызметінің шаруашылық процестері мен қаржылық нәтижелері туралы толық және шынайы ақпаратты қалыптастыру;
 • қаржылық, салықтық және статистикалық есептілікті жасау және уәкілетті мемлекеттік органдарға тапсыру;
 • есепті күнге дебиторлық және кредиторлық берешектің бар екендігі туралы Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін уақтылы хабардар ету
 • және т.б.