Мансап

Жоғары білікті кадрлар – KazakhExport компаниясының басты стратегиялық ресурсы. 

Біз әрбір маманға өз әлеуетін іске асыра және тиімді дағдыларға ие бола отырып, компаниямызда табысты мансап құруға мүмкіндік береміз.

Біз құндылықтарымызды бөлісетін және Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетін дамытуға үлес қосуға тырысатын, шикізаттық емес тауарлар мен қызметтерді отандық өндірушілерді қолдау үшін жұмыс істеуге дайын тұлғаларға мүдделіміз.   

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ миссиясы экономиканың басым секторларында шикізаттық емес тауарлар, жұмыстар, қызметтер экспортының өсуіне қолдау көрсету және қазақстандық кәсіпорындарды қаржылық-сақтандыру және қаржылық емес қолдау тәжірибесін қалыптастыру болып табылады.

Егер сіз KazakhExport кәсіби командасының қатарында болғыңыз келсе, түйіндемеңізді hr@kazakhexport.kz электрондық почтаға жіберіңіз.

Ақпарат және коммуникациялар департаменті директорының орынбасары

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары экономикалық білім немесе журналистика/жұртшылықпен байланыс саласындағы білім;
 • Департамент қызметінің бағыты бойынша кемінде 2 (екі) жыл жұмыс тәжірибесі.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Қазақстан аумағында да, шетелде де экспорттың әлеуетті мүмкіндіктері туралы кез келген қолжетімді көздерден ақпарат, сондай-ақ жобаларды шетелде іске асыру қаупімен немесе тәуекелдерімен байланысты ақпаратты жинау. Жинақталған ақпаратты талдау және Қоғамның мүдделі бөлімшелеріне талдамалық есептерді және/немесе ақпараттық мәліметтерді ұсыну;
 • PR, маркетингтік және коммуникациялық саясатты әзірлеу, оның Қоғамның стратегиялық бастамаларын іске асыруға, оның іскерлік беделіне әсерін бағалау, Қоғам брендін ілгерілету бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу;
 • Қоғамның шетелдік өкілдіктерінің ақпараттық қызметін жоспарлауды және іске асыруды қамтамасыз ету.

Функциялары:

 • сатуды ұлғайту бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін Қоғамның CRM (Customer Relationship Management - клиенттермен өзара қарым-қатынасты басқару жүйесі)/BPM (Business process management - бизнес-процестерді басқару) жүйесінен деректерді өңдеу және Қоғамның мақсатты көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі жұмыстың перспективалық жоспарларын әзірлеу;
 • құзыреті шегінде ақпаратты, есептерді және өзге де құжаттарды уәкілетті мемлекеттік органдарға, Қоғамның, Акционердің оларды алуға және жинауға жауапты уәкілетті лауазымды тұлғаларына дайындау және ұсыну;
 • Қоғамның PR, маркетингтік және коммуникациялық саясатын әзірлеу және іске асыруды қамтамасыз ету;
 • Қоғамның PR, маркетингтік және коммуникациялық саясатының Қоғамның стратегиялық бастамаларын іске асыруға, оның іскерлік беделіне әсерін бағалау;
 • Қоғамның оң имиджін қалыптастыру мақсатында іскерлік қатынастар негізінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жұртшылықпен байланысты дамытуды, әртүрлі ұйымдардың өкілдерімен және клиенттермен дербес байланыстарды жүзеге асыру;
 • БАҚ пен әлеуметтік медиадағы Қоғам туралы теріс және оң пікірлер мен хабарламаларды, сондай-ақ клиенттер мен контрагенттердің шағымдары мен талаптарын мониторингтеу және талдау, Қоғамның беделіне теріс әсер ететін қолда бар ақпаратқа уақтылы ден қою жөнінде ұсынымдар әзірлеу;
 • БАҚ үшін PR-материалдарды дайындау, PR-шараларын ұйымдастыру және өткізу, Қоғамның негізгі қызметі туралы ақпаратты корпоративтік веб-сайтта орналастыру;
 • жарнамалық-ақпараттық материалдарды, имидждік және кәдесыйлық өнімдерді сатып алу жөніндегі іс-шараларды іске асыру;
 • клиенттердің, әріптестердің және жұртшылықтың Қоғам қызметіне, сондай-ақ экспорттаушыларды қолдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге қанағаттану деңгейін одан әрі айқындау үшін қоғамдық пікірді зерделеу орталықтарымен/талдау орталықтарымен өзара ic-қимыл жасау;
 • және т.б.
Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің бас менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары заң білімі;
 • Департамент қызметінің бағыты бойынша кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі;
 • дербес компьютермен, мамандандырылған бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары.

Бас менеджер:

 • Қоғам қызметін реттейтін ҚР заңнамасын;
 • Қоғамның ішкі құжаттарының, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерінің және Қоғам қызметін регламенттейтін өзге де нормативтік құжаттардың талаптарын білуі тиіс;

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Шарттар жобаларын, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын, Қоғамның ішкі актілерін, Департаменттің өндірісіндегі өзге де құжаттарды құқықтық сараптау, құқықтық мәселелер бойынша консультация беру, тиісті қорытындылар дайындау;
 • Қоғамның құрылтай құжаттарын, Қоғам акцияларын шығару және орналастыру жөніндегі құжаттарды дайындауды, келісуді және өзектендіруді құқықтық сүйемелдеу;
 • Сақтандыру/қайта сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру процесін ұйымдастыру;
 • Қоғамның қызметiн құқықтық қамтамасыз етуге қатысты мәселелер бойынша соттарда және басқа да мемлекеттiк органдар мен ұйымдарда Қоғамның мүдделерiн бiлдiру.

Функциялары:

 • сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарының жобалары бойынша, оның ішінде Қоғамда бекітілген сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарының үлгілік нысандарына сәйкестігі тұрғысынан құқықтық сараптама жүргізу, сақтандыру/қайта сақтандыру шарттарының жобаларын келісу кезінде Қоғамның құқықтық мүдделерінің сақталуын талдау;
 • Қоғам жасайтын шаруашылық, еңбек және өзге де шарттардың, келісімдердің жобалары бойынша құқықтық сараптама жүргізу;
 • Қоғамды сақтандыру ережелеріне сәйкес сақтандыру жобалары бойынша құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу;
 • Қоғамның ішкі рәсімдерінде көзделген тәртіппен Қоғамның сақтандыру қағидаларын және өзге де ішкі құжаттарын әзірлеуге, келісуге, бекітуге және өзектендіруге қатысу;
 • Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелерді құқықтық сүйемелдеу;
 • Қоғам жарғысын өзектендіруді қамтамасыз ету;
 • ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарын уәкілетті органдармен келісуді қамтамасыз ету;
 • Қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті дайындауды және ҚР уәкілетті органына ұсынуды қамтамасыз ету;
 • ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қамтамасыз ету;
 • департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша орталық депозитариймен (ҚР аумағында депозитарлық қызметті және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйыммен) өзара іс-қимылға қатысу;
 • сақтандыру жағдайлары туралы хабарламаларды (өтініштерді) тіркеу, сондай-ақ тиісті ақпараттық жүйеде сақтандыру жағдайлары бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар резервін қалыптастыру;
 • мәлімделген сақтандыру жағдайларын реттеуге қатысу;
 • сақтандыру ісі материалдарын қалыптастыру;
 • департамент үшін белгіленген лимиттер шегінде сақтандыру/қайта сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы материалдар дайындау және шешім қабылдауды қамтамасыз ету;
 • сақтандыру/қайта сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы мәселені олар үшін белгіленген лимиттер шегінде Қоғамның уәкілетті органдарының қарауына шығаруды қамтамасыз ету;
 • Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз етуге қатысты мәселелер бойынша соттарда және басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдарда белгіленген тәртіппен Қоғам мүдделерін білдіру;
 • жүргізілетін шағым-талап қою жұмысына, оның ішінде сотқа дейінгі және сот іс-шараларын қолдана отырып, сақтандыру, қайта сақтандыру (сақтандыру және қайта сақтандыру төлемдерін өтеу) шарттарынан, тарапы Қоғам болып табылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, еңбек қатынастарын сатып алудан пайда болған дебиторлық және кредиторлық берешекті өндіріп алу жұмысына қатысу.
 • және т.б.
Кредиттік талдау департаментінің бас менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары экономикалық білім;
 • Департамент қызметінің бағыты бойынша кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • кредиттік талдау бағыты бойынша қаржы ұйымдарындағы және (немесе) екінші деңгейдегі банктердегі кемінде 2 (екі) жыл жұмыс тәжірибесі;
 • дербес компьютермен, мамандандырылған бағдарламалармен, ақпараттық-анықтамалық бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдылары.

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • сақтандыруға арналған өтінімдерді қарау, сараптамалық қорытындыларды қалыптастыру және Қоғамның уәкілетті органының отырысында жобаларды қорғау;
 • Департаменттің негізгі қызметі бойынша есептілікті және ақпаратты қалыптастыру, ұсыну;
 • Департаменттің құзыреті шегінде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын және әдістемелік материалдарды әзірлеу, келісу.

Функциялары:

 • сақтандыру жөніндегі әлеуетті мәмілелерді анықтау үшін жобаларды алдын ала талдау;
 • Қоғам үшін сақтандыру тәуекелдерін барынша азайту үшін мәмілелерді құрылымдау;
 • жинақталған құжаттардың дұрыстығын талдау және тексеру;
 • сақтандыру тәуекелінің көзі болатын объектінің қаржылық жай-күйін, сақтандыру тәуекелдерінің дамуына ықпал ететін және кедергі келтіретін факторларды бағалау; БАҚ-тағы ақпараттық аяны, қарыз алушының/борышкердің беделдік тәуекелдерін және т.б. бағалау;
 • Сақтандыру тәуекелі көзі болып табылатын объектінің қаржылық жай-күйін бағалау, тәуекел объектісінің болжамды ақша ағындарын бағалау баяндалатын, сақтандыру қорғанысын берудің орындылығына немесе оны беру шарттарының өзгеруіне қатысты Департаменттің ұстанымы баяндалатын Департаменттің қорытындысын дайындауды жүзеге асыру;
 • Қоғам үшін ықтимал тәуекелдерді анықтау және оларды митигациялау үшін егеменді тәуекелдерді талдау;
 • қаралып отырған сақтандыру қорғанысын беру немесе оны беру шарттарын өзгерту мәселесі бойынша Қоғамның уәкілетті органы шешімінің жобасын дайындауды жүзеге асыру;
 • сақтандыру қорғауын беру немесе оны беру шарттарын өзгерту туралы мәселені Қоғамның уәкілетті органының қарауына шығару;
 • Департаменттің қорытындысын таныстыру және Қоғамның уәкілетті органдарының отырыстарында сақтандыру қорғауын берудің немесе оны ұсыну шарттарын өзгертудің орындылығы туралы ұсынымдар беру;
 • сақтанушының қаржылық жай-күйінің мониторингі, Қоғамның уәкілетті органының қабылдаған шешімі шеңберінде сақтандыру шарттарының орындалу мониторингі;
 • Жалғыз акционерге, Қоғамның Директорлар кеңесіне мемлекеттік органдарға, сыртқы аудиторларға және т.б. ұсыну үшін Қоғамның қызметі туралы толық және анық ақпарат қалыптастыру;
 • Департаменттің құзыретіне жататын Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын, әдістемелік материалдарды әзірлеу, келісу.
Сақтандыру департаментінің бас менеджері ("Тарту" бағыты) аймақтық менеджері

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • жоғары қаржылық немесе экономикалық білім;
 • Департамент қызметінің бағыты бойынша 1 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі;
 • корпоративтік клиенттерді тарту бағыты бойынша қаржы ұйымдарында және (немесе) екінші деңгейдегі банктерде жұмыс тәжірибесі кемінде 2 (екі) жыл
 • Мемлекеттік тілді білу, ағылшын тілін білу артықшылық болады
 • корпоративтік қаржы/саудалық қаржыландыру/   банк ісі/жобаларды іске асыру және мониторингтеу саласындағы Білім және түсінік
 • Қоғам қызметін регламенттейтін ҚР заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа, заңсыз алынған табысты заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелерін білу.
 • жеке сипаттамалары: ойларын сауатты баяндай білу (ауызша, жазбаша), жауапкершілік, аналитикалық ойлау, коммуникативті, жауапты;
 • жеке компьютерді пайдалану дағдылары: Microsoft Office, соның ішінде Excel және Power Point-тің жетілдірілген (сенімді) деңгейі

Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Жаңа экспорттаушы компаниялардың санын ұлғайту жолымен шикізаттық емес сектор экспортының өсуін қолдау, қабылданған сақтандыру міндеттемелері көлемінің өсуі, мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттардың саны мен сомасын ұлғайту;
 • Мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл;
 • Департаменттің негізгі қызметі бойынша есептілікті және ақпаратты қалыптастыру, ұсыну;
 • Департамент құзыреті шегінде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын және әдістемелік материалдарды әзірлеу, келісу.

Функциялары:

 • клиенттерді тарту және кеңес беру, Қоғамның барлық қаржылық (сақтандыру) өнімдері бойынша мәмілелерді құрылымдау;
 • уәкілетті органға жобаны таныстыру және қорғау;
 • жұмыс істеп тұрған және әлеуетті өндірушілерді қоса алғанда, клиенттер базасын қалыптастыру және қызмет көрсету;
 • Келіспеушіліктер хаттамасын дайындау және қаржы институттарымен шарттардың үлгі нысандарын келісу;
 • өндірушілердің, өңірлік орталықтардың/"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ филиалдарының, "Атамекен" ҚР ҰКП-ның, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның, екінші деңгейлі банктердің, өзге де қаржы институттарының Қоғамның өнімдері мен қызметтері туралы хабардар болуын қамтамасыз ету мақсатында ҚР өңірлерінде ұйымдастырылатын форумдарға және іс-шараларға қатысу;
 • клиенттермен, банктермен және өзге қаржы институттарымен бірлесіп іске асырылатын жобалар шеңберінде олармен өзара іс-қимыл жасау;
 • бастапқы құжаттарды, Қоғамға өтініштерді және сақтандыру тәуекелінің көзі болып табылатын объектінің қаржылық жағдайы туралы басқа ақпаратты жинау. Жиналған құжаттардың дұрыстығын талдау және тексеру, сондай-ақ оларды кейіннен тиісті қызметтерге сақтауға беру;
 • Қоғамның бейінді қызметтерінің сақтандыруды қорғауды ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту мәселелері бойынша қорытындылар берудің орындылығын бағалау. Қоғамның бейінді қызметтерінің сақтандыруды қорғауды ұсыну немесе сақтандырудың қолданыстағы шарттарын өзгерту және т. б. мәселелері бойынша қорытындыларын қалыптастыруға бастамашылық ету.